Sociaal Veiligheidsplan

Op 26 mei 2015 is de wet Sociale veiligheid op school aangenomen. In augustus 2015 is deze in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat een school voor iedere leerling een sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen. Leerlingen doen op school niet alleen schoolse vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en kennis maken met de in onze samenleving geldende normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels en wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag . De Lelie acht het van groot belang positief gedrag aan te moedigen en zo preventief te werken aan gezond sociaal gedrag.

In het kader van de wet sociale veiligheid op school heeft De Lelie zijn reeds bestaande protocollen en veiligheidsbeleid geëvalueerd en aangevuld. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van ons protocol De Lelie en Veiligheid.

In het protocol School en Veiligheid komen de volgende gedragingen en onderwerpen aan de orde.
Elk van onderstaande onderwerpen is uitgewerkt in een afzonderlijk protocol.
1. Agressie en geweld;
1.1 Handgreeptechniek
1.2 Gebruik rustlokaal
1.3 Wegloop
2. Strafbare feiten
3. Seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf
4. Pesten
5. Discriminatie en racisme
6. Kleding
7. Privacy
8. ICT
9. Schorsing en verwijdering
10. Klachten

Elk specifiek protocol is opgezet via bepaalde richtlijnen en bestaat uit een draaiboek in de vorm van een stappenplan. In het stappenplan wordt aangegeven welke stappen er ondernomen dienen te worden in het geval van grensoverschrijdend gedrag met betrekking tot de specifieke gedraging of onderwerp. Het gehele document dient als leidraad voor het effectief begeleiden en waarborgen van de sociale veiligheid binnen de Lelie. Dit draagt eraan bij dat iedereen zich binnen onze school zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
In het kader van de sociale veiligheid binnen de Lelie is er op elke locatie een vertrouwenspersoon aanwezig. De intern begeleiders van de verschillende locaties hebben de rol van vertrouwenspersoon op zich genomen. Leerlingen en ouders kunnen zich tot deze persoon wenden wanneer het veiligheidsgevoel van een leerling in het geding is. Ook is er een anti-pest coördinator aangesteld. Voor vragen hierover en over ons anti-pest beleid kunt u wenden zich tot de locatieleider van de betreffende afdeling van de Lelie.

Copyright 2019 De Lelie