Interne Begeleiding

Op De Lelie werken mevrouw B. Smalbrugge (SO), mevrouw M. Cramer (SO en VSO), mevrouw R. Vrijenhoeff (VSO), mevrouw G. van de Bunt (DrieKansen) en mevrouw L. Hamstra (DrieKansen), als intern begeleider. Zij zijn deskundig op het gebied van de leerlingenzorg, ondersteuning en onderwijskundig beleid.

De intern begeleiders werken op alle vijf de locaties. Zij hebben de volgende werkzaamheden:

Leerlingenzorg
Een taak van de intern begeleider is het coördineren van alles wat met zorg rondom een leerling te maken heeft. Onderdeel hiervan is het onderhouden van contacten met allerlei zorginstanties. Hierbij valt te denken aan de logopediste, fysiotherapie, Careander, ’s Heeren Loo, GGZ, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, Advisium. Daarnaast nemen de intern begeleiders ook deel aan de Commissie van Begeleiding.

Als er een nieuwe leerling wordt aangemeld, gaat de intern begeleider observeren op de school van herkomst en verzamelt de benodigde gegevens om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met de orthopedagoge of psycholoog en de leerkracht maakt ze een OPP (OnderwijsPersPectief) voor de leerling.

Ondersteuning
De intern begeleider draagt bij aan een goede samenwerking met alle betrokkenen rond een leerling en is een vraagbaak voor leerkrachten bij hulpvragen op het gebied van onderwijs en zorg. De intern begeleider observeert in de groepen en organiseert de groeps-en leerlingbesprekingen. Zij kan de leerkracht adviseren en ondersteunen bij het opstarten van een nieuwe groep, het maken van roosters en groeps-en leerlingplannen.

Onderwijskundig beleid
De intern begeleider is ook verantwoordelijk voor het introduceren en implementeren van onderwijskundige vernieuwingen, zodat het onderwijs optimaal in ontwikkeling is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nieuwe methode voor taal. Samen met de locatieleider draagt zij zorg voor het in kaart brengen van het opbrengstgerichte werk dat in de groepen plaatsvindt.

Contact met ouders/ verzorgers
In eerste instantie voeren de leerkrachten de gesprekken met de ouders. Zij werken tenslotte dagelijks met de leerlingen en kennen de leerlingen het best. Als er zorgen of vragen zijn, dan kunnen ouders/verzorgers daar altijd een afspraak voor maken met de intern begeleider. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats tussen ouders/verzorgers, de leerkracht en de intern begeleider.

Copyright 2024 De Lelie