Muziek

Niet-muzikale leerlingen bestaan niet. Alle leerlingen bezitten in meer of mindere mate muzikale talenten en allemaal maken ze een muzikale ontwikkeling door. Op De Lelie krijgen alle leerlingen muziek aangeboden. Meestal in gewone lessen, maar in de bovenbouw van het VSO in de vorm van keuzemodules: drummen, streetdance, e.d. De muzikale ontwikkeling verloopt in fasen. Jonge kinderen leren spelenderwijs en belevingsgericht. Veel aandacht gaat uit naar luisteren, zingen en de auditieve ontwikkeling. Bij oudere leerlingen ligt de nadruk op het ontwikkelen van hun muzikale voorkeuren, spelen op instrumenten, bewegen op muziek en het aanleren van muzikale vaardigheden.

Op De Lelie worden de lessen verzorgd door een vakleerkracht muziek. Er wordt planmatig gewerkt met een muzikale leerlijn en individuele ontwikkeldoelen. Bij vieringen, feestelijke momenten en tijdens toetsmomenten laten leerlingen zien wat ze geleerd hebben. Muziekonderwijs heeft een vakoverstijgende functie. Muziek activeert verschillende cognitieve functies in de hersenen, stimuleert het denken en de taalontwikkeling. Muziek stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen omdat veel aandacht uitgaat naar samen luisteren, belangstelling tonen voor elkaar, samen spelen en samen zingen. Binnen het muziekonderwijs komen verschillende leergebieden aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: zingen, spelen op instrumenten, uitvoeringen geven, muziek bedenken en luisteren naar muziek met aandacht voor klankhoogte, ritme, klankkleur (emotie/sfeer).

Copyright 2024 De Lelie